Produktinformation – Power plus

Produktinformation

Fara

Förvaras inlåst och så att barn inte kan komma åt medlet i flaskan. Lagras vid rumstemperatur +8°C till +28°C. H315 Irriterar huden. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Inandas inte dimman. Spraya i ett väl ventilerat utrymme. Blandningen innehåller inga PBT-ämnen samt vPvB-ämnen. Innehåller: C9-C11 Alkoholetoxilat 6EO, Fettalkoholetoxilat C9-C11 4EO, Kaliumhydroxid, Dinatriummetasilikat.

Åtgärder vid första hjälpen

Vid inandning, ta friskluft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Vid förtäring, drick ett par glas vatten eller mjölk. Undvik kräkning om möjligt och uppsök läkare. Om medlet kommer på hud och kläder, tvätta med tvål och vatten. Vid kontakt med ögon, skölj omedelbart med mycket vatten och öppna ögonlock. Fortsätt skölja ögonen i 10-15minueter. Använd helst temperat vatten. Kontakta läkare.

Symtom

Sprutdimma kan orsaka övergående irritation i luftvägarna. Vid förtäring ger medlet en brännande smärta i mun, svalg och matstrupe. Allvarliga ögonirritation och risk för allvarlig ögonskada. Långvarig eller upprepad kontakt med produkten kan ge avfettning och uttorkning av huden.

Säkerhetsdatablad kan fås på begäran.