Power Plus 1liter

149 kr

Många i lager

Är ett alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel speciellt lämpad för lastbilar och personbilar samt entreprenadmaskiner. Power Plus är ett starkt koncentrat. Fungerar även utmärkt för grövre smuts på i motorrum, verkstadsgolv, mattor, gelcoat, fasad, trädäck/trall osv. Kan färga aluminium. Fungerar utmärkt som rengörningsmedel i ultraljudstvätten om den späds till minimal styrka.

Spraypistol själv säljs separat: Länk

Tomflaska 1liter säljs separat: Länk

Beskrivning

Godkänd av Kemikaliesvepet och Naturskyddsföreningen.

Miljögodkänd Dosering:

 • Personbilstvätt: 1:1 – 1:38
 • Lastbilstvätt: 1:1 – 1:20
 • Entreprenadmaskiner: 1:1 – 1:20 

Styrka 1-10: 9 

Så här används medlet:

 • Lågtrycksspruta
 • flaska med trigger

Applicering:

 1. Blanda enligt önskad dosering med vatten (beroende på användningsområde)
 2. Duscha över vald yta och låt verka under någon minut, men låt ej torka in. 
 3. Spola av med högtryckstvätt
 4. Påbörja nästa steg i tvättprocessen

Viktigt att tänka på:

 • Använd gummihandskar
 • Använd skyddsglasögon
 • Iakttag största försiktighet med ny och omlackerade fordon
 • Undvik att applicera produkten på varm och solbelyst yta, samt låt produkten EJ torka in.
 • Släpp alltid ut luften ur högtryckssprutan efter användning
 • Skölj ur sprutan med vatten efter användning
 • Förvaras frostfritt.

Produktinformation

Fara

Förvaras inlåst och så att barn inte kan komma åt medlet i flaskan. Lagras vid rumstemperatur +8°C till +28°C. H315 Irriterar huden. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Inandas inte dimman. Spraya i ett väl ventilerat utrymme. Blandningen innehåller inga PBT-ämnen samt vPvB-ämnen. Innehåller: C9-C11 Alkoholetoxilat 6EO, Fettalkoholetoxilat C9-C11 4EO, Kaliumhydroxid, Dinatriummetasilikat.

Åtgärder vid första hjälpen

Vid inandning, ta friskluft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Vid förtäring, drick ett par glas vatten eller mjölk. Undvik kräkning om möjligt och uppsök läkare. Om medlet kommer på hud och kläder, tvätta med tvål och vatten. Vid kontakt med ögon, skölj omedelbart med mycket vatten och öppna ögonlock. Fortsätt skölja ögonen i 10-15minueter. Använd helst temperat vatten. Kontakta läkare.

Symtom

Sprutdimma kan orsaka övergående irritation i luftvägarna. Vid förtäring ger medlet en brännande smärta i mun, svalg och matstrupe. Allvarliga ögonirritation och risk för allvarlig ögonskada. Långvarig eller upprepad kontakt med produkten kan ge avfettning och uttorkning av huden.

Säkerhetsdatablad kan fås på begäran.


Vi är stolta sponsorer av

I samarbete med Kinna IBK så får alla som använder rabattkoden kinnaibk 10% rabatt på köpet och stöttar samtidigt klubben. Klicka här eller på loggan för att lägga till rabatten.