Purple Rain 1liter

290 kr

Många i lager

Ett pH-Neutralt kraftfullt medel för att ta bort flygrost och rostfläckar. Medlet fungerar på billack, aluminium, stål, plastdetaljer, glas, marmor och betong. Innehåller färgindikator som visar med lila färg när partiklarna lösts upp. Spraya på medlet och låt det verka i ca 5-10 minuter. Ju mer flygrost bilen har desto starkare lila färg får du. Är det riktigt mycket flygrost kan du behöva spraya på Purple Rain två gånger för att få bort allt.

Denna produkt går ej att späda ut.

Spraypistol säljs separat. Länk

Beskrivning

Hur man använder medlet:

  • Appliceras med skumspruta eller lågtrycksspruta
  • Används på torr bil.
  • Låt verka i 5 – 10 min 
  • Spola av med högtryckstvätt

Viktigt att tänka på:

  • Använd gummihandskar
  • Använd skyddsglasögon
  • Applicera EJ produkten på varm och solbelyst yta 
  • Undvik även varma bromsok

Produktinformation

Fara

Förvaras inlåst och så att barn inte kan komma åt medlet i flaskan. Lagras vid rumstemperatur +8°C till +28°C. Medlet är skadligt vid förtäring och kan orsaka allergisk hudreaktion. Undvik att andas in ångor/sprejdimman. Vid kontakt med hud tvätta med mycket vatten. Medlet kan ge obehag. Kontakta läkare. Nedstänkta kläder tvättas innan de används igen.

Innehåller: Natriummerkaptoacetat, Butyldiglykol, Disodium Laureth Sulfosuccinate

Åtgärder vid första hjälpen

Kontakta läkare om besvär kvarstår. Vid inandning ta friskluft och vila. Kontakta läkare och besvär kvarstår. Vid förtäring skllj munnen noggrant med vatten. Drick ett par glas vatten eller mjölk. Undvik kräkning om möjligt. Uppsök läkare. Vid kontakt med ögon spola omedelbart med vatten i flera minuter. Håll isär ögonlocken. Kontakt med hud, tvätta med tvål och vatten. Tag av nedstänkta kläder. I händelse av att symptom på överkänslighet utvecklar, se till att fortsatt exponering undviks. Sök läkarvård om symptomen är allvarliga eller kvarstår efter tvättning.

Symtom

Vid inandning, långvarig inandning av höga koncentrationer kan skada luftvägarna. Vid förtäring kan medlet orsaka sensibilisering eller algeriska reaktioner hos känsliga individer. Kontakt med ögon kan orsaka sveda. Kontakt med hud kan orsaka hudsensibilisering eller allergiska reaktioner hos känsliga individer. Långvarig eller upprepad kontakt med medlet kan ge uttorkning av huden.

Säkerhetsdatablad kan fås på begäran.


Vi är stolta sponsorer av

I samarbete med Kinna IBK så får alla som använder rabattkoden kinnaibk 10% rabatt på köpet och stöttar samtidigt klubben. Klicka här eller på loggan för att lägga till rabatten.