Vaxschampo 1liter

100 kr

Många i lager

Vaxschampo är en kvalitetsprodukt som underhåller bilens lack och bibehåller lackens glans. Medlet rengör och tillför vax i samma behandling. Ger vid regelbunden användning en skyddande och vattenavvisande yta. Vid regelbunden användning på bilens vindrutor byggs en glatt yta upp som gör att vattnet rinner av enklare med fartvinden. 

Beskrivning

Så här används medlet:

 • Låg eller högtryckssprutor för alkaliska medel
 • Låt medlet verka i 2-5 min
 • Kan skummas med rätt utrustning, typ foam lance eller liknande.
 • Kan appliceras med tvättsvamp eller tvätthandske eller liknande. Använd mycket vatten för att minimera repor.

Viktigt att tänka på:

 • Fordonet skall vara avspolad innan produkten appliceras. 
 • Använd gummihandskar
 • Använd skyddsglasögon
 • Applicera EJ på varm och solbelysta ytor
 • Se till att produkten EJ torkar in på den lackade ytan, innan avsköljning med vatten
 • Släpp ut trycket i sprutan efter användning
 • Skölj ur sprutan med vatten efter användning

Produktinformation

Fara

Förvaras inlåst och så att barn inte kan komma åt medlet i flaskan. Lagras vid rumstemperatur +8°C till +28°C. H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarlig ögonskada om medlet hamnar på ögonen. H412 Skadlig långtidseffekt för vattenlevande organismer. Blandningen innehåller inga PBT-ämnen samt vPvB-ämnen. Innehåll: Amides, C8-C18(Even numbered) and C18-unsatd., N, N-bis(hydroxyethyl), Alcohols, C12-C14,Ethoxylated, Sulfates, soduium salts, Carnaubavax, D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16- alkylglycosides.

Åtgärder vid första hjälpen

Vid kontakt med Ögon: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölj. Kontakta läkare om besvären kvarstår. Om produkten svalts framkallar denna ej kräkningar. Dick vatten eller mjölk. Kontakta läkare om större mängd svalts. Vid kontakt med hud, tvätta kläderna och tvätta händer med tvål och vatten.

Symtom

medlet ger inga symtom vid inandning. Vid förtäring kan medlet ge illamående. Sveda och irritation om medlet får kontakt med ögonen. Irritation om medlet hamnar på huden.

Säkerhetsdatablad kan fås på begäran.


Vi är stolta sponsorer av

I samarbete med Kinna IBK så får alla som använder rabattkoden kinnaibk 10% rabatt på köpet och stöttar samtidigt klubben. Klicka här eller på loggan för att lägga till rabatten.