Produktinformation – Maxett

Produktinformation

Fara

Förvaras inlåst och så att barn inte kan komma åt medlet i flaskan. Lagras vid rumstemperatur +8°C till +28°C. Förvaras långt ifrån mat, foder, gödningsmedel och liknande ämnen. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. P301+P310 Vid förtäring kontakta genast giftinformationscentralen eller läkare. P331 framkallar inte kräkning. EUH066 vid upprepad kontakt kan medlet ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller: Hydrocarbons, C11-C14,n-alkanes, cyclics, <2% aromatics, Oleykaminetoxilat.

Åtgärder vid första hjälpen

Kontakta läkare om besvär kvarstår.  Frisk luft och vila. Om medlet har förtärts ge ett par matskedar grädde om den skadade är vid fullt medvetande. Framkallar EJ kräkning. Åk till sjukhus om mer än obetydlig mängd svalts. Kontakt med ögon, skölj rikligt med vatten tills obehaget försvunnit. Kontakta läkare om besvären kvarstår. Vid kontakt med hud, tvätta kläderna och tvätta händer med tvål och vatten.

Symtom

Symtom vid inandning av höga halter ånga kan ge huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående. Vid förtäring kan medlet ge illamående, kräkningar och liknande besvär som vid inandning. Lunginflammation kan tillkomma efter några timmar upp till ett dygn, om medlet efter förtäring eller kräkning dragits ner i luftvägarna. Vid kontakt med ögon ger sveda och verka irriterande. Efter långvarig hudkontakt eller upprepad kontakt med medlet kan ge lättare irritation eller rodnad. Produkten avfettar huden vilket kan ge sprickor och vid långvarig kontakt eller upprepad kontakt icke allergiska eksem.

Säkerhetsdatablad kan fås på begäran.