Produktinformation – Purple rain

Produktinformation

Fara

Förvaras inlåst och så att barn inte kan komma åt medlet i flaskan. Lagras vid rumstemperatur +8°C till +28°C. Medlet är skadligt vid förtäring och kan orsaka allergisk hudreaktion. Undvik att andas in ångor/sprejdimman. Vid kontakt med hud tvätta med mycket vatten. Medlet kan ge obehag. Kontakta läkare. Nedstänkta kläder tvättas innan de används igen.

Innehåller: Natriummerkaptoacetat, Butyldiglykol, Disodium Laureth Sulfosuccinate

Åtgärder vid första hjälpen

Kontakta läkare om besvär kvarstår. Vid inandning ta friskluft och vila. Kontakta läkare och besvär kvarstår. Vid förtäring skllj munnen noggrant med vatten. Drick ett par glas vatten eller mjölk. Undvik kräkning om möjligt. Uppsök läkare. Vid kontakt med ögon spola omedelbart med vatten i flera minuter. Håll isär ögonlocken. Kontakt med hud, tvätta med tvål och vatten. Tag av nedstänkta kläder. I händelse av att symptom på överkänslighet utvecklar, se till att fortsatt exponering undviks. Sök läkarvård om symptomen är allvarliga eller kvarstår efter tvättning.

Symtom

Vid inandning, långvarig inandning av höga koncentrationer kan skada luftvägarna. Vid förtäring kan medlet orsaka sensibilisering eller algeriska reaktioner hos känsliga individer. Kontakt med ögon kan orsaka sveda. Kontakt med hud kan orsaka hudsensibilisering eller allergiska reaktioner hos känsliga individer. Långvarig eller upprepad kontakt med medlet kan ge uttorkning av huden.

Säkerhetsdatablad kan fås på begäran.