Produktinformation – Vaxschampo

Produktinformation

Fara

Förvaras inlåst och så att barn inte kan komma åt medlet i flaskan. Lagras vid rumstemperatur +8°C till +28°C. H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarlig ögonskada om medlet hamnar på ögonen. H412 Skadlig långtidseffekt för vattenlevande organismer. Blandningen innehåller inga PBT-ämnen samt vPvB-ämnen. Innehåll: Amides, C8-C18(Even numbered) and C18-unsatd., N, N-bis(hydroxyethyl), Alcohols, C12-C14,Ethoxylated, Sulfates, soduium salts, Carnaubavax, D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16- alkylglycosides.

Åtgärder vid första hjälpen

Vid kontakt med Ögon: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölj. Kontakta läkare om besvären kvarstår. Om produkten svalts framkallar denna ej kräkningar. Dick vatten eller mjölk. Kontakta läkare om större mängd svalts. Vid kontakt med hud, tvätta kläderna och tvätta händer med tvål och vatten.

Symtom

medlet ger inga symtom vid inandning. Vid förtäring kan medlet ge illamående. Sveda och irritation om medlet får kontakt med ögonen. Irritation om medlet hamnar på huden.

Säkerhetsdatablad kan fås på begäran.